Samverkan Östergötland

För din trygghet, säkerhet och hälsa

Ibland inträffar en oönskad händelse som påverkar hela samhället. Det kan vara en allvarlig händelse eller samhällsstörning som gör att flera myndigheter och organisationer behöver samarbeta med varandra. Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra aktörer som arbetar och samverkar med varandra inom samhällets krisberedskap.

Strategin skapar förutsättningar för samverkan mellan aktörer både före, under och efter samhällsstörningar. Med målet att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

 

Vill du läsa mer?

Här finns hela strategin för Samverkan Östergötland.
Före, under och efter samhällsstörningar. Till strategin

Krisberedskapsveckan 2020 - 11 maj- 17 maj

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin. Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig

Vi som bor i Sverige behöver bli bättre på att klara svåra påfrestningar som samhällskriser. Myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Men ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor i Sverige.

En del av kampanjen äger rum på Dinsäkerhets instagramkonto, där artister varje dag klockan 15 kommer genomföra en livespelning för att hylla alla bra initativ som tagits under coronakrisen.

Mån 11 maj - Thomas Stenström
Tis 12 maj - Petter
Ons 13 maj  - Tjuvjakt
Tors 14 maj - Kalle Moraeus
Fre 15 maj - HEMLIG
Lör 16 maj - Silvana Imam
Sön 17 maj - Molly Sandén

Arbetet med Covid-19

Det nya coronaviruset orsakar en sjukdom som heter covid-19. Sjukdomen ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

 

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen i Östergötland har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen genom förstärkt omvärldsbevakning. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella samverkanskonferenser och kommunikationssamordning.

Inom ramen för samordningsfunktionen Samverkan Östergötland samarbetar myndigheter, kommuner och andra aktörer i länet. Samarbetet inom Samverkan Östergötland är alltid i gång och i normalläget möts alla aktörer regelbundet. Vid en samhällsstörning, som den vi befinner oss i nu, arbetar Samverkan Östergötland kontinuerligt. Det innebär att vi intensifierar samarbetet och har tätare möten och att alla arbetar enligt en inriktning som vi gemensamt beslutat om.

Genom att samordna aktörerna och stödja varandra är vi helt enkelt starkare och kan uträtta mer än annars. Detta gäller inte minst på kommunikationsområdet. Kriser skapar ett stort behov av information och det är viktigt att vi som myndigheter har en god förmåga att möta detta behov – både gentemot enskilda medborgare men kanske framförallt i arbetet med att hjälpa kommunerna i det informationsarbetet.

Den rådande situationen sätter många delar av samhället under stark press – inte minst länets hälso- och sjukvård, där brist på materiel till sjukvården är ett aktuellt exempel. En viktig uppgift för Länsstyrelsen och för Samverkan Östergötland är nu att prioritera resurser, så att samhället kan fungera trots den svåra situationen. Det handlar till exempel om att kommunerna i Östergötlands län behöver ha kapacitet att ge barnomsorg till föräldrar med samhällsviktiga tjänster, även i ett läge då skolor och ordinarie barnomsorgs­verksamhet stängs helt eller dras ner.

Genom de löpande avstämningar som sker inom ramen för Samverkan Östergötland kan Länsstyrelsen också skapa aktuella lägesbilder över situationen i Östergötlands län. Dessa underlag och analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva, av andra aktörer som exempelvis kommunerna och av regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

För mer information om Covid-19 besök Folkhälsomyndighetens hemsida, sin kommuns hemsida, Region Östergötlands hemsida och Länsstyrelsen Östergötlands hemsida.


 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Broschyren innehåller viktig samhällsinformation och råd om hur du kan förbereda dig på och agera vid en samhällsstörning. En samhällsstörning kan exempelvis vara en storm som orsakat omfattande strömavbrott, en terrorattack, ett militärt angrepp eller något annat som innebär påfrestningar för samhället. 

Exempel på allvarliga kriser som sätter vardagen ur spel är till exempel: terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017, skogsbränder som den i Västmanland 2014, extrema stormar som "Gudrun" 2005. Under senare år har också it-attacker drabbat både privata och offentliga organisationer.

 

Alla uppmanas spara broschyren. Om du inte har kvar broschyren eller om den har kommit bort, kan du beställa den genom Myndighetens för samhällsskydd och beredskap,MSB

Du kan även läsa broschyren på andra språk genom att gå in på dinsäkerhet.se


Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människor förbereder sig inför kriser. Men i och med det försämrade säkerhetspolitiska läget är det också nödvändigt att informera om vad var och en behöver veta om freden hotas.

Oavsett kris, behöver var och en av oss fundera över hur vi klarar behovet av:

vatten

mat

värme

kommunikation

utan samhällets stöd under en tid. Är du förberedd kan du agera och hjälpa andra. Samhällets hjälp går först till den som behöver den bäst.

Arbetet med att förbereda samhället på säkerhetspolitiska kriser och ytterst krig är en uppgift som har prioriterats av regeringen de senaste åren. Arbetet med att stärka totalförsvaret - både det militära och det civila försvaret - är en stor uppgift som kommer att ta tid. Vill du följa utvecklingen är dinsäkerhet.se en källa. Den gemensamma säkerheten är ett ansvar som vi alla delar.

 

 

samverkan Östergötland

 InformationsfilmFör dig som vill se vår längre film så finns den att titta på här.
Se vår informationsfilm!

 Vad är Samverkan Östergötland?

 

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan inom samhällets krisberedskap.
Här kan du läsa mer

 Röster från länet

Varför är det viktigt med Samverkan Östergötland? Se vad några av länets aktörer svarar.
Läs här