Vad är Samverkan Östergötland?

Samverkan Östergötland består av myndigheter, kommuner och andra organisationers samverkan som sker inom samhällets krisberedskap i Östergötlands län.

Samverkan syftar till att resurserna ska användas effektivt och ansvarsfullt. Samarbetet präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan organisationerna för att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i Östergötland.

Strategin har fastställts av Regionala krishanteringstrådet för krisberedskap och skydd mot olyckor den 6 december 2013 och gäller från 1 april 2014. Därefter har dokumentet reviderats januari 2017. Strategin beskriver hur samverkan ska ske mellan de aktörer som ingår i Samverkan Östergötland, före, under och efter samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

Deltagarna har bestått av representanter från länets kommuner (inkl. räddningstjänsterna), Polismyndigheten i Östergötlands län, Region Östergötland, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Östergötland. Strategin riktar sig till alla aktörer som blir involverade i samhällsstörningar som kräver samverkan mellan aktörerna.

 Vi i samverkan

  

 Samverkande aktörer

  • Länsstyrelsen Östergötland
  • Länets 13 primärkommuner
  • Räddningstjänsten Östra Götaland
  • Polisområde Östergötland
  • Region Östergötland
  • Försvarsmakten
    (militärregion syd)
  • Övriga av händelsen berörda organisationer