Östgöta TiB-grupp

Vid en befarad eller inträffad samhällsstörning,
eller annan händelse som kan föranleda behov
av samordning och/eller informationsspridning
inom länet ska kontakt etableras mellan representanter
för olika perspektiv.

 

Syftet med denna initiala kontakt är att så tidigt som möjligt bedöma
behovet av samordning kring en händelse.
Kontakten bör tas inom 30 min vid bedömt behov
av samverkan och samordning. Det faller på varje
aktörs ansvar att bedöma om det föreligger ett
behov av att aktivera Östgöta TiB-grupp via SOS
Alarm. Länsstyrelsens TiB leder mötet.

 • VB Polismyndigheten
 • TiB Region Östergötland
 • TiB Länsstyrelsen Östergötland
 • RCB räddningstjänsten TiB kommun VB FM (MRS)
 • SOS-Alarm
 • Berörd aktör (om det är aktör som vanligtvis inte ingår i TiB-gruppen)

Östgöta TiB-gruppen består av ett antal företrädare som
representerar ett antal perspektiv. RCB räddningstjänst och TiB
kommun representerar tillsammans länets samtliga kommuner.
Östgöta TiB-gruppen är en operativ samverkansgrupp som
sammanträder vid hot om/inträffad samhällsstörning.
Alla aktörer har ett ansvar för att initiera samverkan genom ett
första möte med Östgöta TIB-grupp. Östgöta TiB-gruppen
arbetsuppgift är att bedöma om befarad eller inträffad samhällsstörning
kan föranleda behov av samordning och samverkan
inom länet.

 

Bedömningen kan resultera i något av följande alternativ:

 • Det inte finns något behov av ytterligare inriktning och samordning,
  inget nytt möte bestäms. En första lägesbild mellan
  berörda TIB/VB-funktioner har dock skapats vid mötet. Om
  det är mycket tydligt att händelsen inte berör fler aktörer än de
  som representeras vid ÖstgötaTiB-mötet och en mer ingående
  samverkan inte behövs, så kan länets övriga aktörer informeras
  för kännedom via speciell händelse i WIS och ett ISF-möte
  behöver inte hållas.
 • Situationen är svårbedömd och att det finns ett behov av att
  bevaka händelseutvecklingen, varvid det beslutas om tidpunkt
  för ett nytt möte.
 • Det finns ett behov av inriktning och samordning och gruppen
  fattar beslut i samverkan att kalla till ett ISF-möte och vid
  behov aktivera någon eller några funktioner i ISF-Stödet. I
  gruppens uppgift ingår även att bestämma syftet med ett eventuellt
  ISF-möte samt att bedöma vilka aktörer som kan vara
  berörda. Kort dokumentation om att möte hållits läggs efter
  mötet in i speciell händelse i WIS.