ISF-möte

Om Östgöta-TiBgrupp bedömer att det föreligger ett behov av informationsutbyte eller samverkan kallar Länsstyrelsen till ett ISF-möte via SOS Alarm.

 


De som tar emot larm och kallelser till dessa möten kallas inriktning och samordningskontakt, ISK. Aktörerna ska bekräfta att de mottagit larm inom fem minuter. ISF sker initialt via telefonkonferens. ISF-mötena kan även ske som fysiskt möte, via Rakel eller genom annat tekniskt

hjälpmedel.

Syftet med ISF är att utbyta information samt diskutera behovet
av och, om behov föreligger, åstadkomma en samlad lägesbild av händelsen och eventuell samordning och gemensam inriktning av insatser. Till ISF kallas även andra aktörer som bedöms vara viktiga för att hantera den aktuella samhällsstörningen. Minnesanteckningar läggs efter mötet in i systemet WIS. Vid ISF-mötet deltar personer som antingen har en strategisk och/eller beslutsfattande roll vid samhällsstörningar eller personer som har till uppgift att säkerställa att aktören har en förmåga att utöva ledning och samverkan.