Regionala krishanteringsrådet (RKS)

 

Regionala krishanteringsrådet krisberedskap och skydd mot olyckor sammanträder två gånger per år. Rådet består av elva ledamöter och leds av landshövdingen.

 • Landshövding - ordförande
 • Länsråd – stf ordförande
 • Försvarsdirektören- sekreterare

Ledamöter:

 • Vårddirektör (Landstinget i Östergötland)
 • Regionstyrelsens ordförande (Landstinget i Östergötland)
 • Polisområdeschef (Polisområde Östergötland)
 • Chef för Helikopterflottiljen (Helikopterflottiljen)
 • Chef MR S (Försvarsmakten Militärregion Syd)
 • Biskopen (Linköpings stift)
 • Kanalchef (Sveriges Radio Östergötland)
 • Kommunsstyrelseordförandena i tre av länets kommuner
  (stor, mellan och liten kommun)
 • Förbundsdirektör (Räddningstjänsten Östra Götaland).

 

Regionala krishanteringsrådet har till uppgift att fungera som ett organ för information, samråd, samverkan och samordning inom områdena krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet är en strategisk funktion och fattar beslut i frågor av mer övergripande karaktär gällande den långsiktiga planeringen som exempelvis fastställande av projektplan för samverkansprojekt "Riskbild Östergötland", regionala samverkansövningar och utbildningsinsatser (RSK-kris, RSK- räddningstjänst).

Regionala krishanteringsrådet har också till uppgift att årligen inbjuda representanter från myndigheter och organisationer till "Myndighetsmöte-krisberedskap" för att informera och delge medverkande aktörer aktuell och viktig information om pågående aktiviteter inom respektive aktörs sektor eller verksamhet inom området samhällets krisberedskap.

Myndighetsmötena är en viktig arena för informationsutbyte mellan sektorsmyndigheter och geografiskt områdesansvariga på den regionala och lokala nivån.

Målgrupp är de aktörer som ingår i de sex samverkansområdena teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt områdesansvar samt skydd, undsättning och vård samt länets kommuner. Myndighetsmötena är endagsmöten som genomförs en till två gånger per år.