Regional samordningsfunktion (RSF)

 

 

Regional samordningsfunktion är en styrgrupp som har till uppgift att initiera samverkan när det finns behov, d.v.s. om aktörerna i förväg har kännedom om risker och händelser som de befarar kan leda till större samhällsstörningar och som kräver samverkan mellan aktörerna.

 

Följande aktörer ingår:

  • Försvarsdirektör, sammankallande
  • Handläggare Länsstyrelsen, sekreterare 
  • Polisområde Östergötland 
  • Region Östergötland
  • 13 kommunrepresentanter
  • Försvarsmakten  
  • Räddningstjänsten Östra Götaland
  • SOS-Alarm
  • Kustbevakningen

Regional samordningsfunktion har till uppgift att initiera
samverkan när det finns behov, d.v.s. om aktörerna i förväg
har kännedom om risker och händelser som befaras leda till
samhällsstörningar och som kräver samverkan mellan aktörerna.
RSF sammanträder sex gånger per år.


RSF delger varandra aktuell information och frågeställningar
från respektive verksamhet. Funktionen kan även föreslå nya
strukturer och riktlinjer för hur samordning och samverkan
inom Samverkan Östergötland ska ske. Beslut i strategiska frågor
fattas av RKS. Mindre förändringar kan genomföras efter
beslut i RSF. Större förändringar ska alltid anmälas vid närmast
följande RKS möte. RSF beslutar om omfattningen av redovisningen
och formerna för denna. Mötena följer en i förväg
bestämd dagordning och genomförs i regel i månaderna januari,
mars, maj, aug, oktober och december. RSF kan vid behov utse
arbetsgrupper och kommer då överens om vilken aktör som
kallar samman initierad arbetsgrupp. RSF har också till uppgift
att delge samverkande aktörer aktuell och viktig information om
pågående och kommande aktiviteter inom eget ansvarsområde
och som på kort eller lång sikt kan föranleda behov av samordning
i länet.


Länsstyrelsen är sammankallande till RSF-mötena. Inför varje
RSF-möte skickar Länsstyrelsen ut en kallelse till deltagande
aktörer senast tre veckor innan mötet för möjlighet att anmäla
punkter till dagordningen.