Organisationsstruktur och mötesformer

I vardagen leds Samverkan Östergötland genom Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS) och den regionala samordningsfunktionen (RSF). Länsstyrelsen leder dessa utifrån geografiskt områdesansvar.

 

Strategiska frågor

Uppgift

 • Beslut i strategiska frågor
 • Beställare av projekt och uppdrag
 • Uppföljning av utvärdering av gemensamma projekt
 • Informationsutbyte och inbjudare till kunskapshöjande "Myndighetsmöten-krisberedskap"

Består av

10 ledamöter med Landshövdingen som ordförande

 

 

Initiera Samverkan

Uppgift

 • Träffas för initiering och avrapportering av projekt
 • Beslut om behov att initiera samverkan inför i förväg kända händelser
 • Tillsätta arbetsgrupper för uppföljning och utvärdering efter inträffade händelser

Består av

 • Försvarsdirektör (sammankallande)
 • Polisområde Östergötland
 • Region Östergötland
 • Länets kommuner (en för varje kommun)
 • Försvarsmakten, Militärregion Syd
 • Räddningstjänsten Östra Götland
 • SOS-Alarm
 • Kustbevakningen

 

Efter behov