Ordlista

Bakre ledning All ledning som sker utöver skadeplats eller motsvarande vid en händelse

BM Brandmästare

FM Försvarsmakten

MRS Militärregion syd

Rakel Radiokommunikation för effektiv ledning.
Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa.

RCB Räddningschef i beredskap

RSF Regional samordningsfunktion.
Regional samordningsfunktion fungerar som en styrgrupp för samverkan och har bl a till uppgift att initiera samverkan när det finns behov.

RKS Regionala krishanteringsrådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet är en strategisk funktion och fattar beslut i frågor av mer övergripande karaktär inom Samverkan Östergötland.

RSK Regional samverkanskurs. En kurs på tre dagar där representanter från länets aktörer genom föreläsningar och övningar lär sig om varandras roller och ansvar och hur man samarbetar vid en stor olycka eller kris. I Östergötland finns både RSK kris och RSK bakre ledning.

Räddsam E Samarbete mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län

Regionalt samverkansprojekt "Riskbild Östergötland"

TiB Tjänsteman i beredskap

VB Vakthavande befäl

WIS Webbaserat informationssystem