Lagstiftningar

Här listas de lagar som styr roller och ansvar för samverkande aktörer inom krisberedskap.

 

Epizootilagen (1999:657)                                                                Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22)                       Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra- ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap         Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten     Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap                              Förordning med instruktion för Regeringskansliet (1996:1515)Förvaltningslag (1986:223)           

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)                                    Kommunallagen (1991:900)                                                              Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.                         Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap                       Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap(2006:544)                           

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778                        Livsmedelslagen (1971:511)                                                          Miljöbalken (1998:808)                                                     Ordningslagen (1993:1617)                                                      Polislagen (1984:387)                                                             Skollagen (2010:800)                                                      Skyddsförordning (2010:523)                                                    Skyddslag (2010:305)                                                         Smittskyddslagen (2004:168)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Zoonoslagen (1999:658)